Aanvraag ETERNIT - Bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden voor de lozing.

Eternit vraagt aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van hun bestaande milieuvergunning (omgevingsvergunning).  Dit om de lozingsnorm voor kobalt op 6 microgram per liter te brengen.

De gemeente heeft op vraag van de provincie een openbaar onderzoek georganiseerd dat startte op  29 november 2018 en loopt tot  29 december 2018.De provincie vraagt o.a. ook aan het college van burgemeester en schepenen om een advies te geven.Dit advies werd op 27 december 2018 genomen en houdt het volgende in:Zolang het effluentwater van het zuiveringsstation van Eternit via de collector naar het regionaal waterzuiveringsstation van Ruisbroek loopt, wenst de gemeente geen eigen advies te geven maar verwijzen we naar het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, die het regionaal waterzuiveringsstation van Ruisbroek in beheer heeft.  Wij als gemeente kunnen de invloed van de hogere norm niet inschatten op de werking van dit zuiveringsstation.Als er in de toekomst een afkoppeling gebeurt van het  effluentwater afkomstig van het zuiveringsstation van Eternit en er dus in oppervlaktewater geloosd zou worden, dan eist de gemeente dat er milderende maatregelen worden genomen via het zuiveringsstation van Eternit zodat de wettelijk voorgeschreven lozingsnorm wordt gehaald.  Of en wanneer deze afkoppeling zal gebeuren staat nog niet vast.

Dit advies zal samen met de sluiting van het openbaar onderzoek uiterlijk op 8 januari 2019 overgemaakt worden via het omgevingsloket aan de provincie.De provinciale omgevingsvergunningscommissie zal de resultaten van het openbaar onderzoek en de binnengebrachte adviezen behandelen en de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant zal uiteindelijk een beslissing nemen in dit dossier.

Contactpersoon: schepen Freddy De Ruysscher

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be