GEMEENTE KAPELLE-OP-DEN-BOS
OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE BUURT- EN VOETWEGEN
BEKENDMAKING
Onderwerp: aanvraag door Julien VAN DER TRAPPEN, Lindestraat 42 te 1980 Zemst voor het gedeeltelijk afschaffen van de voetweg nr. 81  in Nieuwenrode
Overeenkomstig het wijzigingsdecreet van 4 april 2014 (B.S. 15 april 2014) en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (B.S. 14 augustus 2014) tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen maakt het college bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld over hoger vermelde aanvraag.
Het dossier ligt ter inzage  van het publiek in het gemeentehuis, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos vanaf 15 februari 2016 tot en met 17 maart 2016 te 17 uur, zij gedurende een termijn van ten minste dertig dagen, elke werkdag tijdens de kantooruren.
De personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk indienen tegen ontvangstbewijs bij of aangetekende zending opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
Get. de gemeentesecretaris, Siebe Ruykens
Get. de burgemeester, Edward De Wit

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be