Buurtfeest bouwen? De gemeente Kapelle-op-den-Bos geeft een duwtje in de rug!

Het gemeentebestuur wil het samenbrengen van mensen in een ontspannen sfeer van verbondenheid en ontmoeting stimuleren. Een straat-, wijk- of buurtfeest is hier een mooi voorbeeld van. Wat is er beter om de sfeer in de straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen, dan samen de schouders te zetten onder één of ander initiatief, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst of een gezellige barbecue in de zomer.
Een buurt waarin iedereen samen viert, een buurt waarin iedereen samen iets organiseert, iets onderneemt, loopt veel minder kans om te verzanden in klein gekibbel.
Het gemeentebestuur geeft de organisatie van een straat-, wijk- of buurtfeest dan ook graag een financieel duwtje in de rug!

Buurtfeest?

Een buurtfeest moet georganiseerd worden voor een volledige straat, wijk of buurt.
In een ‘volledige straat’ moeten minstens een 10-tal huizen een aaneengesloten geheel vormen.
Een buurt bestaat uit meerdere, aan elkaar grenzende straten die een organische of traditionele samenhang vertonen, bijvoorbeeld een verkaveling of een groepering rond een pleintje.
Een buurtfeest richt zich tot de bewoners van deze straat, wijk of buurt en iedereen van deze straat, wijk of buurt krijgt toegang tot de activiteiten.

Hebben geen recht op subsidie: privé-feesten, familiefeesten, vennootschappen of verenigingen die een ander hoofddoel hebben dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, feesten met een promotioneel karakter, alsook schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter.

Het subsidiereglement kan aangevraagd worden bij de dienst cultuur, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos, telefoon 015 71 02 53, e-mail cultuurdienst@gcoudepastorie.be of is te hier downloaden.

Aanvragen

De aanvraag kan gebeuren door een georganiseerde groep of een tijdelijke samenwerking van buurtbewoners ten laatste 8 weken voor de activiteit. De aanvraag gebeurt door twee volwassen initiatiefnemers van twee verschillende gezinnen (zonder familieband) die in de betrokken straat, wijk of buurt wonen.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst cultuur, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos en hier te downloaden is. Je hebt ook een meldingsformulier nodig, dat je kunt bekomen bij de cultuurdienst, cultuurdienst@gcoudepastorie.be.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.
Je kan maximaal 150 euro krijgen per activiteit. Elke buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een subsidie bekomen. Het feest vindt plaats in hetzelfde jaar als waarvoor de subsidie wordt verstrekt.
Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies of toelagen aan derden.
De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het evenement te helpen dragen: burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, huur tent/zaal, optreden muziekgroep, animatie, promotie, Sabam,… De kosten voor voeding en drank komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.

Wat je zeker moet doen

Om de subsidie te krijgen, moet je een aantal spelregels respecteren. We zetten ze op een rijtje.
Voor de aanvang van de activiteit moet er minstens een schriftelijke uitnodiging bezorgd worden aan alle inwoners van de straat, wijk of buurt voor wie de activiteit ingericht wordt.
Bij alle briefwisseling, promotie en uitnodigingen dient duidelijk vermeld: “Met steun van de gemeente Kapelle-op-den-Bos”, eventueel met vermelding van logo gemeente.
De initiatiefnemers sluiten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.
Uiterlijk 1 maand na de activiteit dienen de volgende bewijsstukken te worden ingediend om de effectieve kosten aan te tonen, alsook dat aan de criteria werd voldaan:
- voorbeelden van promotiemateriaal (brief, uitnodiging, affiche,…)
- financiële afrekening
- facturen ingebrachte kosten (ter staving van de 150 euro)
- minstens één sfeerfoto van de activiteit
- bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Het niet of niet tijdig doorgeven van gevraagde informatie kan leiden tot terugvordering van de gehele of een deel van de toegekende som en uitsluiting van subsidie het volgende kalenderjaar.

Voor alle verdere informatie

Cultuurdienst Kapelle-op-den-Bos
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos

BijlageGrootte
Draaiboek buurtfeest.doc103.5 KB
Subsidiereglement Buurtfeesten.doc45.5 KB
Aanvraagformulier buurtfeesten.doc38.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be