OVAM - Inzage in het ontwerp van het beleidsprogramma 'materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020'

Sinds 1995 werkt de OVAM planmatig samen met de bouwsector. Dat leverde goede resultaten op het vlak van het beheer van bouw- en sloopafvalstoffen. Het sluiten van kringlopen en het stimuleren van de samenwerking bij het ketenbeheer van materialen werd streefdoel in het tweede uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord Materialengebruik en Afvalbeheer in de bouw’ dat werd opgesteld en gestart in 2007. In december 2013 eindigt dit uitvoeringsplan. Vanaf 2014 is een bindend beleidskader nodig om het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector verder in goede banen te leiden.
Volgens het artikel 17 van het Materialendecreet kan de OVAM preventieprogramma’s opstellen op sectoraal niveau. De Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (EU 2008/98/EG) vraagt de lidstaten om planmatig de preventie en het beheer van afvalstoffen en einde-afval grondstoffen te regelen in preventieprogramma’s. Daarom heeft Vlaanderen een specifiek, bindend programma op het vlak van preventie en beheer van bouw- en sloopafvalstoffen nodig om te voldoen aan de bepalingen van deze Kaderrichtlijn.
Het beleidsprogramma ‘materiaalbewust bouwen in kringlopen’ schept een kader voor de inspanningen en de samenwerking van de Vlaamse overheid met de betrokken economische en sociale actoren om een duurzaam beheer van materialen in de bouwsector verder uit te bouwen en dieper te verankeren. Tussen 2014 en 2020 zullen we met de sector verder bouwen op de inspanningen en resultaten van de twee vorige planperiodes. Daarbij leggen we de lat vooral kwalitatief hoger en zullen we alle nodige inspanningen doen om het hoge kwantitatieve percentage van recyclage en hergebruik te behouden.
Het beleidsprogramma ‘materiaalbewust bouwen in kringlopen’ schetst het kader met doelstellingen en ambities voor het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector vanaf 2014 tot 2020. Het levert ook een bijdrage tot de uitwerking van het Vlaams Materialenprogramma. Het omvat een bondige inleiding die het maatschappelijk, economisch en beleidsmatig kader schetst waarin het beheer van materialen zich zal ontwikkelen in de periode tot 2020. Het gaat in op de uitdagingen, de doelstellingen en de randvoorwaarden, met kansen en bedreigingen, op langere termijn zowel in Vlaanderen als in Europa. Als antwoord op deze uitdagingen willen we met de betrokken actoren tegen 2020 duidelijk de weg kiezen naar materiaalbewust bouwen. Dit betekent dat we met de bouwsector aansluiten bij de doelstelling zowel voor Vlaanderen als voor Europa om de economische activiteiten om te vormen tot een circulair proces met gesloten materialenkringlopen.
U kunt vragen, opmerkingen of bezwaren over de ontwerptekst formuleren. De afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt alle reacties.
De inzagetermijn loopt van 20 december 2013 tot en met 20 februari 2014. Schriftelijke opmerkingen moeten uiterlijk op 21 februari 2014 in ons bezit zijn.
U kunt het ontwerp van beleidsprogramma op de volgende manieren consulteren:
door de tekst te downloaden van www.ovam.be/beleidsprogramma bouw;
door de tekst via e-mail of telefonisch op te vragen: pvdvelde@ovam.be, tel. 015 284 356;
door de tekst in te kijken op uw gemeentenhuis of de kantoren van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. U moet daarvoor eerst een afspraak maken via pvdvelde@ovam.be.
Opmerkingen overdeze ontwerptekst kan u mailen naar pvdvelde@ovam.be of opsturen naar de OVAM op volgend adres: Philippe Van de Velde, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be