Omgevingsdeskundige/ Handhaving B1-B3 statutair (m/v)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos           
gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

OMGEVINGSDESKUNDIGE - HANDHAVING
B1-B3 – STATUTAIR

Voltijdse aanwerving (38/38).

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De omgevingsdeskundige – handhaving staat in voor het uitbouwen en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake omgevingsvergunningen en trage wegen om een coherent en kwalitatief vergunningenbeleid van de dienst omgeving te ondersteunen en te versterken.

De omgevingsdeskundige – handhaving analyseert en verwerkt dossiers m.b.t de domeinen stedenbouw, milieu en trage wegen in hoofdzaak vanuit het aspect handhaving teneinde omtrent deze dossiers een beslissing, plan van aanpak te kunnen formuleren.

De omgevingsdeskundige – handhaving functioneert binnen de dienst omgeving en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd in zijn/haar hoedanigheid als hoofd van de dienst omgeving. De dienst omgeving omvat volgende domeinen: stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, wonen, mobiliteit, zelfstandig ondernemen, dierenwelzijn, land en tuinbouw.

Pluspunten:
- Kennis van de Vlarem, de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, het omgevingsvergunningen decreet en uitvoeringsbesluit, de wet op de buur- en voetwegen.
- Vlotte kennis van GIS-toepassingen
- Goede kennis van handhavingsprocedures
- Analytisch en synthetisch denken

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure - Minstens houder zijn van een professioneel gerichte Bachelor met een relevante link naar milieu en/of stedenbouw of gelijkwaardig door  een relevante beroepservaring van minstens 4 jaar - Houder zijn van een diploma lokale toezichthouder milieuhandhaving of bereid zijn dit te behalen binnen de 3 jaar.

Wij bieden: een aangename werksfeer - een correcte verloning (minimum bruto maandloon € 2412,49 (38/38)  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) - hospitalisatieverzekering - maaltijdcheques (€ 8,00) - fietsvergoeding - gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Geïnteresseerd? Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 11 oktober 2017 door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden verzonden aan het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).
Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be