Over de ontwerpen van geluidsactieplannen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 april tot en met 15 mei 2016. De ontwerpen liggen ter inzage van het publiek op dit adres:
Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Dienst Milieuhinder, lokaal 7P43
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
De ontwerpen van actieplannen kunnen daarenboven ook via de links op www.lne.be worden geraadpleegd: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/openbaar-onderzoek-geluidsactieplannen/ontwerp-actieplannen-agglomeraties-antwerpen-gent-en-brugge/?searchterm=ontwerp actieplan
Adviezen, bezwaren of opmerkingen over de ontwerpen van actieplannen kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk 15 mei 2016 via aangetekende brief naar bovenvermeld postadres of per e-mail naar milieuhinder@vlaanderen.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be