Op woensdag 28 juni 2017 (RUP “Oxdonk”,  RUP “Leopoldkwartier”)  en op donderdag 29 juni 2017 (RUP “Nieuwenrode centrum”) vinden er telkens een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Iedereen is welkom in de raadzaal van het administratief centrum, Marktplein 29, Kapelleop-den-Bos met een vrije toegang vanaf 18 tot 22.00 u.

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft beslist om een herziening op te maken van enkele Bijzonder Plannen van Aanleg (BPA). De nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) hebben tot doel enkele aanwezige elementen op te nemen alsook een geoptimaliseerde visie op wonen in Kapelleop-
den-Bos te ontwikkelen. Het gemeentebestuur wenst hiervoor volgende RUP’s op te maken:


1. RUP “Oxdonk” omvat de nog onbebouwde percelen langsheen de Oxdonkstraat.


2. RUP “Leopoldskwartier” omvat vandaag grotendeels de wijk Oxdonk en de woningen langsheen de Mechelseweg en Kapellebaan.


3. RUP “Nieuwenrode Centrum” omvat grotendeels het centrum, dat zich oriënteert rond het kruispunt van de Paddegatstraat en de Meiselaan.

Sinds kort is er een nieuwe procedure bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van kracht. In deze procedure wordt “participatie” een belangrijk gegeven. Daarom wil het gemeentebestuur al van bij de aanvang van de herziening haar bewoners en belanghebbenden informeren en betrekken bij
het planningsproces. In een eerste fase werd er een startnota en procesnota opgemaakt. Deze kunnen door iedereen geraadpleegd worden in de periode van 1 juni 2017 tot 30 juli 2017. De nota’s liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum en zijn eveneens terug te vinden op de gemeentelijke website via www.kapelle-op-den-bos.be/rup.
Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je deze schriftelijk bezorgen:
- ofwel per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos,
- ofwel per e-mail aan rsm@kapelle-op-den-bos.be.
Gelieve telkens het RUP horende bij de reactie te vermelden. Je kan reageren tot en met 30 juli 2017.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be